การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

การเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนยุคดิจิทัล และการนำ Active Learning มาใช้ในการสอนความปลอดภัยในโลกอินเตอร์เน็ต ด้วย Be Internet Awesome (BIA)

วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

แนวทางการออกแบบการจัดการสอนด้วย Google Classroom

วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

การใช้สื่อและการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการเรียนรู้ กับโครงการปั้นครูเป็นยูทูปเปอร์ Youtube for Teachers